Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή


Logo 0Η ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή,

ο οποίος  θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ανταγωνιστική αντιμισθία ανάλογη των προσόντων του. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

1.       Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής (ή Μηχανολόγου Μηχανικού εάν η συνάφεια με το αντικείμενο του έργου είναι μεγάλη)

2.       Εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων

3.       Αποδεδειγμένα άριστη γνώση προγραμματισμού C++

4.       Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον, θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και τα ακόλουθα προσόντα/ικανότητες:

1.       Συνάφεια της  διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο του έργου. Κύριες περιοχές: Γραφικά, εικονική πραγματικότητα, 3Δ μοντελοποίηση, 3Δ προσομοιώσεις, σκελετική κίνηση. Δευτερεύουσες περιοχές: Ρομποτική, πεπερασμένα στοιχεία. (Σημείωση: οι παραπάνω περιοχές αναφέρονται ενδεικτικά)

2.       Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων

3.       Σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους με email έως τις 7 Νοεμβρίου στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου: 

Κωνσταντίνο Μουστάκα

Επίκουρο Καθηγητή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

e-mail: moustakas@upatras.gr

web: http://www.wcl.ece.upatras.gr/konstantinos.moustakas

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.wcl.ece.upatras.gr/sites/default/files/Notremor_pd.pdf