Συμπράξεις ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας


Το Ελληνικό Παράρτηµα Ισοβίων Μελών του ΙΕΕΕ (IEEE Life Members Affinity Group) σε συνεργασία µε το Ελληνικό Τµήµα του ΙΕΕΕ (IEEE Greece Section), διοργανώνει ανοιχτή επιστηµονική εκδήλωση µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ Γεώργιο Πίσχινα, ελεύθερο επαγγελµατία µελετητή ηλεκτρολόγο µηχανικό. Το θέµα της οµιλίας είναι:

«Συµπράξεις ιδιωτικού και κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας»

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 17 ∆εκεµβρίου 2014, ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων 1ου ορόφου στο κτήριο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών».

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται (µέλη και µη µέλη του ΙΕΕΕ) να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Μετά την οµιλία θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και διάλογος επί του θέµατος.

Αθανάσιος Σαφάκας, Οµότιµος Καθηγητής ∆ρ.-Μηχανικός IEEE Life Members Affinity Group Interim Chair

Ακολουθούν περίληψη της οµιλίας και βιογραφικά στοιχεία του οµιλητή

Περίληψη παρουσίασης: «Συµπράξεις ιδιωτικού και κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας»

Επιστρατεύονται: Πολιτική οικονοµία, σύγχρονη οικονοµική θεωρία σχετικά µε τα συµβόλαια µεταξύ φιρµών, θεωρία παιγνίων, αρχές εταιρικής επιχειρηµατικότητας, οργανώσεις δικτύων, θεωρία ουράς.

Με τον σκοπό: Να διασταυρωθεί πολλαπλά το θεωρητικό δέσιµο της βασικής πρότασης της παρουσίασης που είναι η δηµιουργία αφενός κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας, αφετέρου η ανάπτυξη συµπράξεων µε την µεγάλη βιοµηχανία. Η ανάλυση που γίνεται θέτει το ευρύτερο κοινωνικό αλλά και το µεταξύ τους πλαίσιο στο οποίο µπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι συµπράξεις.

Οι βασικές θέσεις που υποστηρίζονται είναι:

  • ∆ικτύωση για καλύτερη αξιοποίηση υλικών και άυλων πόρων.
  • Αµοιβαία εµπιστοσύνη, κατανοµή ρίσκου, διάρκεια, στρατηγικές επιδιώξεις. •
  • Τα συνεργατικά εγχειρήµατα έχουν πρόσβαση σε εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες. •
  • Η πλευρά του κοινωνικού τοµέα χωρά την µικρή βιοµηχανία, οµάδες επιστηµόνων µε επιχειρηµατικές ικανότητες, εν δυνάµει όλη την εργατική τάξη. Είναι ο καθαυτό βραχίονας που θα διαχειρίζεται τα αναλαµβανόµενα έργα. •
  • Ευελιξία ιδιοκτησίας. Γίνεται η ευέλικτη θεώρηση της ιδιοκτησίας ως διαχείρισης του έργου. Υποστηρίζεται ότι ο εκτελεστής του έργου ήδη ως εκτελεστής έχει ένα σοβαρό ατού για να είναι ιδιοκτήτης. Αν ικανοποιείται και ένα µέγιστο όριο µεγέθους απαιτούµενης επένδυσης τότε η ιδιοκτησία του εκτελεστή είναι η λύση επιλογής. Ακόµη και αν δεν προκρίνεται η ιδιοκτησία του, το προτεινόµενο σχήµα πάλι είναι άκρως συνεργατικό, και επειδή η σχέση είναι διαρκής και ευέλικτη, σε κάθε χρήση επανεξετάζονται οι όροι ιδιοκτησίας. •
  • Αυτό που γίνεται µακροοικονοµικά είναι η επένδυση κεφαλαίου και υλικών πόρων από τα αποθέµατα των επενδυτών µε ταυτόχρονο περιορισµό της κατανάλωσης του κόσµου της εργασίας, µε σκοπό την µεταφορά κεφαλαίου από τον τοµέα της κατανάλωσης στον τοµέα της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών.

Επίλογος: Η επιχειρηµατικότητα δεν είναι υποχρεωτικά το κυνήγι του κέρδους αλλά είναι ένας συνδυασµός εξαιρετικών ικανοτήτων που µπορούν να συνυπάρχουν σε έναν ή σε περισσότερους συνεργαζόµενους ανθρώπους. ∆ηµιουργικότητα, ικανότητα επεξεργασίας θεµάτων, συστηµατική ανάλυση και εµπλουτισµός πληροφοριών, δράσεις για υλοποίηση σχεδίων. Οι σωστοί επιχειρηµατίες µπορούν να ικανοποιηθούν απόλυτα και µόνο από την χαρά αυτής της δηµιουργίας. Οι µηχανικοί έχουν εν δυνάµει ή µπορούν να καλλιεργήσουν την επιχειρηµατικότητα, και αυτή είναι η πρόκληση για το µέλλον.

Βιογραφικά στοιχεία οµιλητή: Πίσχινας Γεώργιος, Ελεύθερος επαγγελµατίας µελετητής ηλεκτρολόγος µηχανικός Ο Γιώργος Πίσχινας γεννήθηκε το 1954 στην Χαλκίδα. Είναι διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Εργάσθηκε ως στέλεχος της βιοµηχανίας τσιµέντων ΑΓΕΤ Ηρακλής, 1980-2007. Η κύρια απασχόλησή του στην εταιρία ήταν ως προϊστάµενος τµηµάτων οργάνων στα εργοστάσιά της. Όργανα είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός παρακολούθησης και ελέγχου βιοµηχανικών διεργασιών. Από το 2007 έως σήµερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας µελετητής ηλεκτρικών έργων. Πρόσφατα έχει αναπτύξει ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον για έρευνα προς ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον του αυτό προέκυψε από την αίσθηση µιας ελληνικής πραγµατικότητας που οι µηχανικοί την βιώνουν ως απαξίωση. Θεωρεί ότι αυτοί στην παρούσα συγκυρία θα πρέπει να στρέψουν κατά προτεραιότητα τις ζωτικές τους δυνάµεις σε αυτήν την κατεύθυνση ως ερευνητές αλλά και ως επιχειρηµατίες της ανάπτυξης.